MAKALELER 3 / Sosyal Akışın Durumu Ve Yönetim Sistemi

Sosyal Akışın Durumu Ve Yönetim Sistemi


1--TEMEL YAKLAŞIM:Toplumlarda,yönetim sistemini incelemek amacıyla, toplumda sosyal akış ile Akışkanlar Mekanigi arasında analoji kurulacaktır.


2--Buna amaçla, toplumda sosyal akış ile  su akışı arasında analoji kurulmakta ve su akışının dinamiginden yararlanarak toplumsal akış sosyal klinikle uyumlu yorumlanmaya çalışılmıştır.


3--Bilgi:Boru içinde akan bir su akışında akış hızı belli bir aralıkta kalırsa ve düşük ise akış boru cidarına parelel katmanlar halinde laminar akacaktır.


3.1--Akış hızı biraz artırılıp yada boru çapı büyütülürse akış karışmaya başlar ki bu akış durumu yarı türbülanslı yani kaotik akıştır.


3.2--Tüm sağlıklı sistemler yarı türbülanslı yani kaotik akar.Akış hızı biraz daha arttırılırsa akış tamamen karışır ve hiçbir katmanlılık gözlenmez.


3.2.1--Bu durum tam türbülanslı akış olarak isimlendirilir.Akışın durumunu belirleyen sayı Reynolds sayısı olup,

Re..2000 in altında laminar,

200..4000 arası yarı türbülanslı. 

Re…4000 in üzerinde sıvı akışlarında tam türbülans gözlenir.


3.3--Akışkanlar mekaniğinde .bu matematik ifadeler,akışkanın sonsuz küçük bir parçacık olması haliyle çıkarılır.Bu anlamda akışkanlar mekaniği kuralları ve ifadeleri tüm soyut ve somut akışlara uygulanabilir .


3.4--Laminar ve yarı türbülanslı akışta (C) direnç katsayısı(0..1) aralığında iken tam türbülansta C=1 dir ki tam türbülansta en fazla direnç oluşur.


3.5--Temel Formüller ve gösterimler:  

Re:Reynolds sayısı   


V(tl/sn):sosyal akış hızı         m:sosyal akışın akıcılıgı(vizkozitesi)    r:sosyal yogunluk      d:toplumsal alanın alanın capı(nüfus)    


c:direnc katsayısı    t:sosyal akışın(yönetim) süresi     R:sosyal akışa karşı olusan direnc    


H:Rxt:toplam direnc     


Li:sosyal likidite =1/m

                                                                                                        

Laminar akışta    C:64/Re 

     

                                            -1/4

Türbülanslı akışta  C=0,316xRe

                 2 

 R=CxV/d                                             1) Re=VxdxrxLi yada(tip ekonomi için)


Akışkanlar Mekanigine gore:                                


Re:0…..2000 arası akış laminar


Re:2000….4000 arası yarı türb.       

                                                                          

Re:4000 den büyük türbülanslı3.6--Temel varsayım:Bir sosyal sistemde(ülkede)  sosyal sistemin akışı sırasında(sosyal sistem statik değil akan bir sistemdir) sosyal sistemin yönetim bazında üç akış durumu ortaya çıkabilir


1-Akışın laminar(çizgisel-katmanlı) olduğu durumlarda monarşik yada oligarşik

Yönetimler ile 


2-Sosyal sistemin akışı hızının belli bir değerin üzerine çıktığı tam demokrasi yada tam türbülans 


3-Sosyal akış hızının belli bir aralıkta kaldığı yarı türbülanslı yada kaotik bölge ki burada sağlıklı akış sözkonusudur burada yönetim tam türbülans ile laminar akışı karışımı olan sistemler söz konusur.


3.1--Bu durumda bir başkan(laminar karakter) ve onu denetleyen ve yönlendiren bir parlemento sözkonusudur. 


3.2--Sosyal akış hızı birkaç parametreye bağlı olup,bunlar toplumların gelişmişliğini ölçen büyüklüklerle orantılıdır.


3.3--Bu parametreler: iletişim hızı,eğitim hızı,hukuksal hız vb.Toplumun eğitim düzeyi yüksek,iletişim hızı yüksek ise ve bu toplum gelişmiş bir toplum ise yarı türbülanslı akış olup,başkanlık+parlemento ile

Yürütme yapılır.


3.3.1--Ancak sosyal sistem,monarşik eğilimlerle yönetiliyorsa ,böyle bir sistemde Sosyal akışa karşı direnç tam türbülanslı akışa karşı daha azdır ve sistem daha kolay yönlendirilebilir.


3.3.2--Ancak monarşik-laminar akışlı sistemlerin olumsuz yanı sık sık krize yani depresyona girerken tam türbülanslı yapılar(ütopik tam demokratik sistem) da kriz gözlenmez.


3.4--Tam türbülanslı-tam demokrasi yönetimi  Eski yunanda,şehir devletlerinde yaşanmış olabilir.Sonuç olarak tam demokrasi,gerçekleşemeyecek bir ütopya olup,sağlıklı yönetim,laminar sınıra yakın yarı türbülanslı akışlar gelişmekte olan ülkeler için geçerli iken Tam türbülanslı akış sınırına yakın,yarı türbülanslı akışlar gelişmiş ülkeler için geçerlidir.


3.5--Kısaca yönetimin gelişmişliğinin bir ölçüsüde sosyal akışın reynolds sayısıdır.Yani reynolds sayısı artması ile yönetimin gelişmişliği aynı orandadır.


3.6--Laminar akışta krizler var iken,tam Türbülansta,akışa direnç vardır(Avrupada Hippi-68 hareketleri).Parti içi yönetimde aynı şartlar yani monarşi(lider)+tam türbülans(parti yönetimi) olmalıdır.

 
Makalenin İzlenme Sayısı : 163

Eklenme Tarihi : 26.08.2019

Önceki sayfaya geri dön.