MAKALELER / Gelir Dağılımı Ve Akışkanlar Mekaniği Benzeşimi


Gelir Dağılımı Ve Akışkanlar Mekaniği Benzeşimi:


1--TEMEL YAKLAŞIM:Gelir dağılımını incelemek amacıyla, Ekonomide para akışı ile Akışkanlar Mekanigi ile yada ekonomide para akış ile  su akışı arasında analoji kurulmakta ve su akışının dinamiginden yararlanarak para akışı eko klinikle uyumlu yorumlanmaya çalışılmıştır..


2--Temel Formüller ve gösterimler:


Temel Bilgi:Akışkanlar mekaniği çerçevesinde suyun akışı için 3 durum sözkonusu olabilir.


1—Su moleküllerinin birbirine ve cidara parelel  tabakalar-katmanlar halinde aktığı laminar akış.


2-Akışın karışmaya başladığı yarı türbülanslı akış.


3-Akışın tam karıştığı tam türbülanslı akış.Sağlıklı akışlar laminar veya tam türbülaslı değil laminar ile türbülasın hafif karıştığı yarı türbülanslı-kaotik akışlardır.3.1--Akış durumu sayısal olarak reynolds sayısı ile belirli olup 


laminar akışta Re......... 2000 inin altında,


yarı türbülanslıda  Re....2000-4000 arası,


tam türbülanslıda Re.....4000 in üzerindedir.3.2--Akışa karşı direnç yada enflasyon laminarda minimum ve akış hızına bağlı iken,tam türbülaslıda en yüksek olup,akış hızının karsi ile orantılı olup,tam türbülanstan laminara döner ancak akış hızını aşağı çekmek ile mümkündür.3.3--Bu nedenle sağlıklı yapılarda akış hızı belli değer aralığı içinde olup, reynolds sayısı 2000 in altındadır.4--Hafif türbülans  ise sisteme nonlineer yapı katarak onun kaotik olmasını sağlar.4.1--Kaotiklik öngörülmezliği sağlarken,laminar  akış onun deterministik olmasını mümkün kılar.5--Reynolds sayısı akış hızı ile doğru orantılı olup akış hızı arttıkça reynolds sayısı artar 5.1--benzer şekilde akışın derinliği-boru çapı ve akışın yoğunluğuda arttıkça reynolds sayısı artar.5.2--Akışın akıcılığı-vizkozitesi arttıkça ters orantılı olarak reynolds sayısı azalır.5.3--Bu nedenle reynolds aşağı çekmek için akıcılığı düşük paralar-çek-senet vs kullanılabilir.5.4--Yada lokal dirençler bürokrasi oluşturularak akış hızı ve reynolds sayısı aşağı çekilip laminar sınırlara akış çekilir.
2.1—Parametreler :


Re:Reynolds sayısı   


V(tl/sn):gelir akış hızı 


m:paranın akıcılıgı(vizkozitesi)  


r:paranın yogunlugu   


d:paranınn işlendigi alanın capı(nüfus)                                  

C:direnc katsayısı    


t:paranın işlendigi süre    


R:para akışına karşı olusan direnc    


H:Rxt:toplam direnc     


Li:paranın likiditesi =1/m

 


Direnç yada sönüm ifadesi…..R=CxV²/d                                                                                                                                                1--Laminar akışta…. …………….. C:64/Re

                                                                           -0.25    


2--Türbülanslı akışta ……………… C=0,316xRe3—Reynolds sayısı…Re=VxdxrxLi yada(tip ekonomi için) veya  Re=(Vxdxr)/m3--Temel varsayım:Bir ekonomik sistemde(ülkede) gelir dağılımında homojenlik,gelir akışına karşı oluşan dirence bağlıdır.3.1--Buna göre gelir akışına karşı oluşan direnç sıfır ise ,sistemde Gelir akışı homojen dağılır,yada gelir akışına karşı direnç var ise gelir dağlımı parabolik olur.4--Sağlıklı ekonomide gelir akış hızı , toplam nüfus gelirin yoğunluğu ile likiditesi nin çarpımı gelir akışının Reynolds(Re) sayısını belirler.
4.1--Reynolds sayısı(diyelim ki)2000 in altında ise gelir akışı laminar olup,gelir akış hızının çapına bağlı değişimi(diğer bir deyişle gelir dağılımı) parabolik olur.
4.2--Bu ideal parabolik dağılıma göre:
1--r(0-1)…………..%10 en zengin,
2—r2,en zengin 2.%10 u milli gelirin %6 nı,
3—r3, en zengin %10 milli gelirin%16 sını,
4—r4,en zengin %10 milli gelirin%25 ini,
5—r4,-%10 luk 2.en fakir Milli gelirin %30 unu,
6--r5,-%10 luk 1. en fakir kesim milli gelirin%23 nü almaktadır.

Bu ideal Forma uygun fakir kesimde İngiltere,Fransa,ABD zenginlikte Avusturya uymaktadır.
4.3--Türkiyede ise tam tersi bir tablo ortaya çıkmaktadır.
4.3.1--Reynolds sayısı 2000-4000 arasında ise akış yarı türbülanslı diğer bir deyişle kaotik yani sağlıklı akıştır.
4.3.2--Reynolds sayısı 4000 in üzerinde iseAkış laminarlığını (çizgisellik-katmanlılık) koruyamaz ve tam türbülans oluşur.
4.3.1--Tam türbülanslı ekonomide en önemli şey gelir dağılımının bozulmasıdır.
4.3.2--Tam türbülanslı ekonomi bir nevi psikoz ekonomisidir.Böyle bir ülke yüksek enflasyonla  boğuşmakta olabilir.
5--TemeldeAkışın durumunu belirleyen reynolds sayısıdır.Gerek ABD gerek Türkiyede 2004 öncesi Reynolds sayılarının büyük olduğu söylenebilir.5.1--Bu durumda her iki ülkede gelir dağlımı parabolik karakterini kaybetmiş ve uç noktalar oluşmuştur.
5.2--ABD de enflasyona girilmeyişinin(direnç) nedeni yüksek para akış hızına karşın onu dengeleyen derin piyasaların var olmasıdır.
5.1--Oysa Türkiye de ,piyasalar ABD deki kadar derin değildir,Bu durum Türkiyeyi yoğun dirence (enflasyon=milli gelir kaybı) neden olmuştur.6--Ekonomide direnç  yoluyla kaybedilen mili gelir bazen,banka hortumlamanın çok üstesinde olabilir.6.1--Bu nedenle milli gelir kaybının tek nedeni banka hortumlamak olduğu kadar direnclere yani yüksek enflasyona harcanan gelirdir ki bunun nedeni yüksek para hızlarıdır.6.1--Bu nedenle sağlıklı gelir dağılımının en önemli şartı para akış(gelir) hızı,nüfus,paranın yoğunluğu ve likiditesi çarpımının(Reynolds sayısının) belli bir eşik değeri aşmamasıdır.6.2--Ülkelerin kişi başına mili gelirinin artışı belli bir sınıra kadardır yani kişi başına milli gelir ilelebet artırılamaz,artırılırsa para akış hızı artacağından tam türbülans oluşur ve bu durum, ekonomik sistemde gelir dağılımını bozar. 6.3--Bu nedenle sağlıklı gelir dağılımında reynolds sayısı belli eşik değerin altında kalmalıdır.7--Avrupa ülkelerinde nufus azaldığı için reynolds sayısı düşmekte bunu karşılamak için kalifiye insan göçü ile ekonomik zenginliklerini elde tutmaya çalışmaktadır.7.1--Daha sağlıklı dünya gelir düzeninde dünyanın gelir akışı reynolds sayısı belirli değerin altında kalmalıdır.7.2--Dünya  nufusundaki artış ,reynolds sayısını artıracağı için Tüm dünyada gelir akış hızı düşürülmeli ve kullanılan para daha çok likit olmayan enstrümanlardan oluşmalı(çek-senek-takas)dır.


 
Makalenin İzlenme Sayısı : 483

Eklenme Tarihi : 26.08.2019

Önceki sayfaya geri dön.