MAKALELER 3 / Atıksuların Tarımda Kullanılması
Atık Suların Tarımda Kullanılması:

 

1--Pis su olarak tanımlanan atık su insanlar tarafından kullanılmayan özellikle erimiş veya erimemiş halde organik ve mineral madde ile mikroorganizma içeren sudur.

 

2--Çeşitli bitki besin maddelerini kapsar.Özellikle bitkilerin ve toprağın azot gereksinmesini karşılar.

 

3--Organik madde yönünden toprağın humusunu artırır.Toprak bünyesini iyileştirerek toprağın su tutma kapasitesini yükseltir.

 

4--Atık sular yerçekimsel (Cazibe) ile sulamada uygulanabilir.Yağmurlama sulama yönteminde uygulanmaz. Zira su püskürten memeleri tıkar, mikrop ve pis kokunun çevreye yayılmasını sağlar.Buna karşın arıtma işleminden sonra yağmurlama yönteminde de kullanılabilir.

 

5--Çeşitli mikroorganizmalar nedeniyle de toplum sağlığını etkiler ve salgın hastalık yönünden kötü sonuçlar verir.

 

6--Atık sularda tuz miktan yüksektir. Sulamada uygulamadan önce bitkilerin ve toprağın tuz toleransı dikkate alınarak mutlaka ön arıtma ister.

 

7--Atık Suların Arıtılması :

 

1--Yukarıda da belirtildiği gibi pis sular içinde çöken, askıda kalan ve erimiş halde bir miktar atık maddeyi içerir. Bu yabancı maddeler ve hastalık yapıcı mikroorganizmalardan suların arıtılması gerekir.

 

2--Suların özelliklerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi çökeltme, süzme (filtrasyon), dezenfeksiyon,havaland1rma ve sertlik giderilmesi yöntemleri ile yapılmaktadır.

 

3--Su icindeki atık maddelerin çökeltilmesi dinlendirme havuzlannda,filtrasyon işlemi granulometrisi iyi kum ve çakıl veya granulo kömür gibi maddelerle yapılmaktadır.

 

4--Kötü kokulann giderilmesi Suda erimiş oksijenin artırılması ve havalandırma ile mümkündür.

 

5—Bunlardan başka suların temizlenmesinde klorlama ve kaynatma yöntemi Uygulanmaktadır.Her ne kadar suların sertliğinin giderilmesi zeolit filitresinden geçirilmek suretiyle yapılıyor ise de, sertlik giderilmesi sulama yönünden pek önemli değildir.

 

6--Atık sular hiçbir işleme uğramadan sulamada kullanılabilirse de  toplum sağlığı ve salgın hastalık yönünden tarlaya verilmeden veya ırmak ve göllere kavuşmadan önce arıtılması gerekir.

 

6.1--Bu işlemlerin başlıcalrı filtrasyon ve oksidasyon havuzlandır. Oksidasyon havuzlan yönteminde biyolojik oksijen gereksinmesini karşılayan aerobik ve anaerobik koşullarda yaşayan çeşitli yosunlar kullanılmaktadır.

 

6.2--İşletme kolayl1ığı ve ucuz olması yönünden oksidasyon havuzları tercih edilmektedir. Atık suyun miktarıda dikkate alınarak süzme gibi fiziksel ve diger tekniklerin de araştırılması çok yararlı olacaktır.Aynca atık suların sulamada kullanlımasında suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri, sulanacak bitki ve toprak, iklim, su yönetimi ve yeterli bir drenaj sistemi gibi faktörlerin dikkate alınması gerekir.

 

7—Yorum:Atık suların tarımda kullanılmasında

 

1—hastalık kaynağı bakteri vs karşı bu sular UV cihazları ile dezenfeksiyondan geçirilmelidir.Yapılan araştırmalar göre UV ışını %90 yakın strelizasyonu sağlayabilmekte.

 

2—Bu suların kimyasal analizi yapılarak içerdiği tuzların bitki beslenmesinde gerekli olan değerlere yakın olması sağlanmalıdır.

 

3—Bu suların havalandırılması ve kaba-ince filtrasyonu yapılmalıdır.

 

4—Arıtma işleminden geçmiş bu sular tarımsal sulamada kullanılacak duruma getirelebilir ki oldukça önemli kaynaktır.

 

5—İnsan nüfusu kentlere yığılmakta.Konutlardan çıkan gri suların arıtılıp yağmur kanalları vasıtasıyla tarımsal sulamada kullanılması sağlanırsa ciddi bir su kaynağına erişilmiş olur ki bunun için belediyelerin düzenleme(gri su arıtma ünitesi şartı ve kurması) yapması gerekir.

 
Makalenin İzlenme Sayısı : 26

Eklenme Tarihi : 21.03.2021

Önceki sayfaya geri dön.